CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

[Tính bảo vệ thông tin cá nhân]

Công ty TNHH KÝ HIỆU (sau đây gọi là "Công ty") cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng và nhân sự.
Công ty đã thiết lập các quy tắc và hệ thống quản lý tuân theo thông tin liên quan đến cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin nhận dạng cá nhân khác ở hiện tại và tương lai), bao gồm cả thông tin khách hàng của Công ty (bao gồm cả những người sử dụng trang web của chúng tôi) để tuân thủ luật pháp, các quy định và tiêu chuẩn khác về bảo vệ thông tin cá nhân.

[Nguyên tắc]

 • 1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  • Có được thông tin cá nhân theo những cách sau:
  • * Lấy thông tin cá nhân trực tiếp từ khách hàng và nhân viên của chúng tôi.
  • * Khi khách hàng hoặc nhân viên của Công ty sử dụng dịch vụ của Công ty, thông tin cá nhân sẽ tự động được ghi lại.
  • * Gián tiếp bằng cách nhận thông tin cá nhân từ bên thứ ba.
  • * Các phương pháp thu thập thông tin cá nhân được công bố trên các ấn phẩm, trên Internet, v.v.

  Trang web của Công ty sử dụng Google Analytics, một dịch vụ do Google cung cấp, để hiểu hành vi của khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân (ví dụ: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú), cookie, địa chỉ IP, số nhận dạng quảng cáo và thông tin nhật ký liên quan đến người dùng Internet như thông tin vị trí và lịch sử hành động từ khách hàng hoặc bên thứ ba, mà bản thân nó không cấu thành thông tin cá nhân.

  Ngoài ra, bằng cách liên kết thông tin do Google, Facebook, LINE, Linkedin và các doanh nghiệp liên quan đến quảng cáo khác nắm giữ với thông tin do Công ty nắm giữ như địa chỉ email, số điện thoại, cookie và các thông tin cần thiết khác để nhận dạng cá nhân, Công ty có thể xác định người dùng và cung cấp thông tin cũng như phân phối quảng cáo cho những người dùng đáp ứng các điều kiện nhất định. Chúng tôi có thể đề xuất các dịch vụ khác nhau, cung cấp thông tin và phân phối quảng cáo cho những người dùng đáp ứng các điều kiện nhất định.

 • 2. Liên quan đến luật pháp ở từng quốc gia và các quy tắc khác, chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc kinh doanh xử lý thông tin cá nhân và sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên tham gia vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được thông báo và tuân thủ các luật lệ và quy định đó.

 • 3. Kiểm soát bảo mật thông tin cá nhân.

  • Để ngăn chặn các rủi ro khác nhau như truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống để thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm quản lý an toàn thông tin cá nhân.

 • 4. Khiếu nại và Tham vấn

  • Đối với các khiếu nại và tư vấn liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập một bàn điều tra thông tin cá nhân và xây dựng một hệ thống cho phép chúng tôi phản hồi nhanh chóng và trung thực.

 • 5. Sửa đổi các Nguyên tắc

  • Để không ngừng cải thiện việc quản lý thông tin cá nhân của mình, Công ty có thể thay đổi và sửa đổi Nguyên tắc, trong những trường hợp đó, Công ty sẽ công bố Chính sách sửa đổi trên trang web của Công ty do Công ty vận hành.

  • Khi việc sửa đổi đó cần có sự đồng ý của khách hàng theo các luật và pháp lệnh có liên quan, Công ty sẽ có được sự đồng ý đó theo cách thức do Công ty chỉ định.

Ngày ban hành: 1 tháng 11 năm 2017
Ngày sửa đổi lần cuối: 1 tháng 6 năm 2023

Công ty TNHH KÝ HIỆU
Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Tổng giám đốc Hiroaki Yasukura


Việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH KÝ HIỆU
Tổng giám đốc Hiroaki Yasukura

Chúng tôi hết sức cẩn thận trong việc quản lý thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là "Dịch vụ") và xử lý thông tin đó như quy định bên dưới.

 • 1. Định nghĩa Thông tin Cá nhân

  Thuật ngữ "thông tin cá nhân" được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là "Chính sách") có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân đang sinh sống, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, thông tin gia đình, địa chỉ email, v.v. mà người đó có thể được xác định (bao gồm thông tin không thể được sử dụng riêng để xác định một cá nhân, nhưng có thể được sử dụng kết hợp với thông tin khác để xác định một cá nhân).

 • 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được liệt kê dưới đây. Trường hợp cần thay đổi mục đích sử dụng nếu cần thiết.

  [Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Công ty.]

  Loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
  Thông tin của những người mà họ đã yêu cầu tài liệu thông tin hoặc đặt câu hỏi Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về dịch vụ.
  Thông tin khách hàng và các đối tác kinh doanh Liên hệ với khách hàng và đối tác kinh doanh, yêu cầu thực hiện hợp đồng, v.v.
  Thông tin về nhà tuyển dụng tiềm năng, ứng viên và người tìm việc Sử dụng và tiến hành các cuộc hội thảo, v.v., để giới thiệu người tìm việc và các cơ quan tuyển dụng trong hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm của chúng tôi, phân phát bản tin, cung cấp thông tin từ Công ty chúng tôi, thu thập ý kiến và yêu cầu liên quan đến mục tiêu kinh doanh của Công ty chúng tôi và thực hiện các nhiệm vụ tương tự khác.
  Thông tin cá nhân của nhân viên Thực hiện quản lý nguồn nhân lực và lao động sau tuyển dụng, quản lý sức khỏe và an toàn, đặt trước và sử dụng các phúc lợi phúc lợi, và các nhiệm vụ tương tự khác.
  Thông tin cá nhân của người tìm việc được cung cấp bởi trang web của chúng tôi "iconicjob.vn" và "các trang web việc làm liên kết" Để thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thay đổi công việc.
  Thông tin cá nhân cho tư vấn nhân sự Để thực hiện các dịch vụ tư vấn và các nhiệm vụ tương tự khác.
  Thông tin cá nhân của các dịch vụ đã ký hợp đồng (lấy từ nhà thầu) Thực hiện công việc được ủy thác và các nhiệm vụ tương tự khác.
 • 3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Để cung cấp các dịch vụ toàn diện cho Công ty của chúng tôi và các công ty trong tập đoàn của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân có được như sau.

  [Thông tin về giám đốc điều hành và nhân viên của các đối tác kinh doanh, v.v. (bao gồm cả khách hàng tiềm năng)]

  Danh mục Nội dung
  Các thông tin cá nhân được chia sẻ Tên, tên tổ chức, địa chỉ, phòng ban, chức vụ, địa chỉ email, số điện thoại, fax, và lịch sử giao dịch.
  Phạm vi sử dụng chung Các công ty thuộc tập đoàn ICONIC trên toàn cầu.
  Mục đích sử dụng của những người mà Công ty chia sẻ thông tin

  *Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty và các công ty thuộc tập đoàn, đưa ra các đề xuất, cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi (bao gồm cả việc truyền đạt và chuyển giao các câu hỏi đến Công ty và các công ty thuộc tập đoàn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ).

  *Cung cấp thông tin về các sự kiện, hội thảo do Công ty và các công ty trong tập đoàn tổ chức hoặc tài trợ.

  *Yêu cầu hợp tác trong các hoạt động tiếp thị, phân phối nội dung quảng cáo, khảo sát liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty trong tập đoàn.

  *Để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới do Công ty và các công ty thuộc tập đoàn cung cấp, phân tích xu hướng sử dụng và nhu cầu cải thiện các dịch vụ trong tương lai, đồng thời đề xuất các dịch vụ dựa trên kết quả phân tích đó.

  *Chuẩn bị số liệu thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty trong tập đoàn.
  Phương thức mua lại Thông tin thu được thông qua trao đổi danh thiếp, thảo luận kinh doanh, đơn đăng ký giao dịch kinh doanh, đơn đăng ký sự kiện và hội thảo, thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ thông qua trang web, v.v., sẽ được chia sẻ trong một hệ thống được Công ty và các công ty thuộc tập đoàn cùng sử dụng.
  Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân sử dụng chung Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, Tổng giám đốc Hiroaki Yasukura
 • 4. Thủ tục Yêu cầu Tiết lộ

  Để yêu cầu Công ty sửa chữa, bổ sung, loại bỏ, ngừng sử dụng, xóa, ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với trung tâm khiếu nại của chúng tôi được liệt kê bên dưới. Xin lưu ý rằng để hoàn thành chính xác yêu cầu của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và yêu cầu bằng văn bản theo mẫu quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin trong các trường hợp sau.

 • 5. Không tiết lộ

  • Công ty không được công bố thông tin trong các trường hợp sau:

   • * Các trường hợp tiết lộ có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba.
   • * Các trường hợp tiết lộ thông tin có khả năng cản trở nghiêm trọng việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
   • * Các trường hợp tiết lộ vi phạm các luật và quy định khác.
   • * Các trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin khách hàng cung cấp để nhận dạng.
   • * Các trường hợp công bố thông tin đánh giá nhân sự.
   • * Các trường hợp thông tin được yêu cầu liên quan đến một cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật hoặc chính sách của Công ty.

Trung tâm khiếu nại:
Thông tin liên hệ khi có thắc mắc về thông tin cá nhân
Công ty TNHH KÝ HIỆU
Trụ sở chính Hồ Chí Minh
Tầng 10, toà nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84) 28-3821-5122
Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Tổng giám đốc Hiroaki Yasukura

Giám sát bảo vệ thông tin cá nhân (chỉ có ở Nhật Bản)
Viện xúc tiến kinh tế kỹ thuật số và cộng đồng Nhật Bản (JIPDEC)
Liên hệ giải quyết Văn phòng Tư vấn Khiếu nại Bảo vệ Thông tin Cá nhân
Roppongi First Building, 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Số điện thoại: (81) 3-5860-7565

Ngày ban hành: ngày 1 tháng 11 năm 2017
Chỉnh sửa lần cuối: ngày 1 tháng 6 năm 2023